Impact analysis of inbuilt rehabilitation material on the recultivation of abandoned sandpit

Sonja CERAR, Špela BAVEC

Abstract


For the rehabilitation and reclamation of abandoned sandpit in Drtija (Moravče), construction composites are used as rehabilitation materials. Construction composites are produced by mixing of recycled non-hazardous waste and natural materials. In the presented study, the chemical composition of the rehabilitation materials, which are already built-in on abandoned surfaces and impact analysis on recultivation of the upper layer, was evaluated. For this purpose, the rehabilitation materials were sampled at 3 locations with test pit excavations up to a depth of 3 m, surrounding topsoils (0-10 cm) at 2 locations and leachate at 1 location. The results show that the in-built rehabilitation materials are burdened with metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), which are, however, poorly soluble under the given conditions. The latter is also indicated by the concentrations of metals in the leachate, which are within the lower limit of quantification (LOQ) area. Regarding organic substances, the presence of phenol and formaldehyde was found in the leachate. In rehabilitation materials only phenol was found in two samples. Considering that the rehabilitation materials will be covered with a layer of clay and humus and will be tilled or afforested as part of the final rehabilitation step, the impact of rehabilitation materials on the reclaimed soil is not expected. According to results of this study recultivaton of the upper layer with planting of woods is recommended.

Keywords


silica sandpit; recultivation; rehabilitation; rehabilitation material; Moravče

References


Atlas okolja, (2019). Agencija RS za okolje. Spletni portal: »http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso«.

Bulc, T. G., & Slak, A. S. (2009). Ecoremediations–a new concept in multifunctional ecosystem technologies for environmental protection. Desalination, 246(1-3), 2-10.

Cerar, S., & Bavec, Š. (2017). Analiza možnih vplivov sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v lasti družbe Termit d.d. na podzemne vode in površinske vode. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Čop, J., Vidrih, M., Hacin, J. (2009). Influence of cutting regime and fertilizer application on the botanical composition, yield and nutritive value of herbage of wet grasslands in Central Europe. Grass and Forage Science, 64(4), 454-465.

Elliott, C., & Udovč, A. (2005). Nature conservation and spatial planning in Slovenia: continuity in transition. Land use policy, 22(3), 265-276. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.02.002

Gosar, M., Šajn, R., Bavec, Š., Gaberšek, M., Pezdir, V., Miler, M. (2019). Geochemical background and threshold for 47 chemical elements in Slovenian topsoil = Geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti 47 kemičnih elementov v zgornji plasti tal Slovenije. Geologija. 62(1), 5-57.https://doi.org/10.5474/geologija.2019.001

Grčman, H., Velikonja-Bolta, Š., Vodnik, D., Kos, B., Leštan, D. (2001). EDTA enhanced heavy metal phytoextraction: metal accumulation, leaching and toxicity. Plant and Soil, 235(1), 105-114.

Knez, M., & Regent, T. (1993). Sanacija opuščenih gramoznic na Dravskem polju. Mišičev vodarski dan '93, 152-160.

Krümmelbein, J., Horn, R., Raab, T., Bens, O., Hüttl, R. F. (2010). Soil physical parameters of a recently established agricultural recultivation site after brown coal mining in Eastern Germany. Soil and Tillage Research, 111(1), 19-25.

Laner, D., Fellner, J., Brunner, P. H. (2011). Future landfill emissions and the effect of final cover installation–A case study. Waste management, 31(7), 1522-1531.

Lapajne, V. (1993). Elaborat o kategorizaciji, klasifikaciji in izračunu rezerv kremenovega peska v ležiščih Moravške terciarne kadunje (Stanje 31. dec. 1992). Geološki zavod Ljubljana.

Marinko, M., Lapajne, T., Radelović, G., Ruglić, Z. (1975). Hidrogeološko poročilo o vodonosnosti peskov površinskega kopa »Drtja« Moravče«. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Mezga, K. (2014). Natural hydrochemical background and dynamics of groundwater in Slovenia: PhD. thesis. Nova Gorica, Slovenia, 226 p.

MKGP. (2016). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spletni portal: »http://rkg.gov.si/GERK/«.

Pavlin, A., Horvat, B., Ducman, V. (2018). TERMIT`s Circular Economy. In: Bogataj, M., Kravanja, Z., Novak Pintarič, Z. (eds.). 1st International conference on technologies & business models for circular economy : conference proceedings, 5th – 7th September 2018, Portorož, 89-100.

Pintar, M., Lobnik, F., Bohanec, B. (2010). Apel proti pozidavi kmetijskih zemljišč. Delo 52. Ljubljana.

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Uradni list RS, št. 3/03, 44/03, 41/04 – ZVO-1 in 34/08.

Pravilnik o pitni vodi. Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17

Rogelj, J., & Karahodžič, M. (2004). Strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodnega dovoljenja Vrtina V-1 Ples. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Sharma, K.D., Kumar, P., Gough, L.P., Sanfilipo, J.R. (2004). Rehabilitation of a lignite mine-disturbed area in the Indian Desert. Land Degradation & Development, 15(2), 163-176.

Spletni vir, 2019a: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~j5fN2q:3 (citirano: 11.9.2019).

Spletni vir, 2019b: https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/formaldehyde.pdf; https://www.cdc.gov/niosh/docs/81-123/pdfs/0293.pdf (citirano: 11.9.2019)

Spletni vir, 2019c: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~41z0OK:3. (citirano: 11.9.2019)

Škornik Grdina, K. 2016. Lastnosti tal rekultiviranih zemljišč površinskih kopov: diplomsko delo = Soil characteristics of recultivated mine areas : graduation thesis, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2428), Ljubljana, 51 pp.

Turekian, K. K., & Wedepohl, K. H. (1961). Distribution of the elements in some major units of the earth's crust. Geological Society of America Bulletin, 72(2), 175-192.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov. Uradni list RS, št. 62/08

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1.

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11.

Uredba o odlagališčih odpadkov. Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16.

Urbanc, M., & Breg, M. (2005). Gravel plains in urban areas: gravel pits as an element of degraded landscapes. Acta geographica Slovenica, 45(2), 35-61.

Vajović, S., Hribar, T., Tori, M., Rojšek, M., Galuf, S., Čadež, F., Goleš, N., Filipič, M. (2016). Rudarski projekt za izvedbo pri končni sanaciji zahodnega dela odkopa Drtija z zaključnim izvajanjem del pri izkoriščanju kremenovega peska za področje Drtija – zahodni del. GR Investicije d.o.o., št. projekta: i-19/16-VS. Ljubljana.

Vrščaj, B. (2010). Varovanje kmetijskih zemljišč in racionalna raba prostora sta osnova trajnostnega razvoja. Kmečki glas, 67(4). Ljubljana.

Zakon o gradbenih proizvodih. Uradni list RS, št. 82/13.

Zakon o rudarstvu. Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ.

Zupan, M., Grčman, H., Hodnik, A., Lobnik, F., Kralj, T., Rupreht, J., Šporar, M., Lapajne, S., Tič, I., Šijanec, V., Gogič, S., Mohorovičič, B., Ilc, R., Kobal, M. (2008). Raziskave onesnaženosti tal Slovenije. Agencija RS za okolje, Ljubljana, 63 pp.

Zupanc, V., & Grčman, H. 2016. Hydraulic characteristics of recultivated surface mines. In: Čelkova, A. (ed.). Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system : Proceediings of peer-reviiewed contriibutiions, 23rd International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, 10th November 2016, Institute of Hydrology SAS, Dúbravská cesta 9, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied., 285-289.
DOI: http://dx.doi.org/10.14720/aas.2019.114.2.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sonja Cerar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Acta agriculturae Slovenica is an Open Access journal published under the terms of the Creative Commons CC BY License.

                           


eISSN 1854-1941