The impact of wheat production on the occurrence of mycotoxins DON (deoxynivalenol) and ZEA (zearalenone) on wheat grains (Triticum aestivum L.)

Lena TAJNŠEK, Marjan SIMČIČ, Anton TAJNŠEK

Abstract


The current study has been conceived to draw attention to the factors that should be avoided in the production of cereal grains (such as high doses of nitrogen) by analysing differences in cereal grain contamination with mycotoxins DON (deoxynivalenol) and ZEA (zearalenone), depending on methods of wheat production. We studied the occurrence of DON and ZEA at very different production intensities in the ‘Reska’ and ‘Savinja’ wheat cultivars which were grown in a long-term field experiment (designed in 1992) at Jable near Ljubljana in the years 2006 and 2008. The cultivars ‘Reska’ and ‘Savinja’ have been considered in crop rotation of wheat-maize-oats in 5 methods of production with variants ranging organic up to intensely conventional. The results obtained have shown that adequately chosen agri-technical measures significantly reduced the risk of contamination of wheat flour by the mycotoxins DON and ZEA. Too abundant N (nitrogen) fertilization of either inorganic or organic origin is to be avoided. The extensive wheat growing reduces considerably the risk of DON and ZEA occurrence in comparison to the intensive one. Cultivar plays an important role in this process. The comparison of both cultivars has shown that the cultivar ‘Savinja’ was more resistant to the contamination with DON and ZEA than the cultivar ‘Reska’.

Keywords


plant production; wheats; triticum; variaties; mycotoxins; toxic substances; biological contamination; contamination wheat flour; flours; cropping systems; crop management

Full Text:

PDF

References


Atroshi F., Rizzo A., Westermack T., Ali-Vehmas T. 2002. Antioxidant nutrients and mycotoxins. Journal of Toxicology, 180: 151–167. DOI: 10.1016/S0300-483X(02)00388-8

Casteel S.W., Rottinghaus G.E. 2000. Mycotoxicoses. V: Encyclopedia of microbiology. Vol. 3. 2 nd ed. Lenderberg J. (ed). San Diego, Academic Press: 337–348

Commission Regulation (EC) no. 466/2001. Working document. 2004. Brussels, Sanco, 6: 7-8 https://www.fsai.ie/uploa dedFiles/Legislation/Cons ultations/120804_eu_proposal.pdf

Commission Regulation (EC) no. 401/2006a of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs. 2006. Official Journal of the European Union, 49, L 70: 12-34

Commission Regulation (EC) no. 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. 2006. Official Journal of the European Union, 49, L 364: 5-24

Commission Regulation (EC) no. 1126/2007 of 28 September 2007 amending Regulation (EC) no. 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards Fusarium toxins in maize and maize products. 2007. Official Journal of the European Union, 50, L 255: 14-17

Čergan Z., Tajnšek A. 2010. Dolgoročni učinek (1993– 2009) diferenciranega gnojenja z organskimi gnojili in mineralnim dušikom na pridelek in gospodarnost treh poljščin v kolobarju na dveh lokacijah. V: Novi izzivi v poljedelstvu 2010. Zbornik simpozija. Rogaška Slatina, 2010. Kocjan Ačko D., Čeh B. (ur.). Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo: 42–48

European Commission. 1999. Opinion on the relationship between the use of plant protection products on food plants and the occurrence of mycotoxins in foods. SCP/RESI/063. Brussels, European Commission, Health & Consumer Protection Directorate-general, Scientific Committee on Plants: 24 p. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scp/out56_en.pdf

Forrer H.R., Musa T., Schwab F., Jenny E., Bucheli T.D., Wettstein F.E., Vogelgsang S. 2014. Fusarium Head Blight Control and Prevention of Mycotoxin Contamination in Wheat with Botanicals and Tannic Acid. Toxins, 6, 3: 830-849. DOI: 10.3390/toxins6030830

Gregorčič A., Velikonja Bolta Š., Verbič J., Kmecl V., Žnidaršič Pongrac V., Sušin J. 2009. Analiza prisotnosti onesnaževal v živilih rastlinskega izvora v primarni proizvodnji. Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije: 34 p.

Grižon P., Per M., Pečnik M. 2011. Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2011. Ljubljana, RS MKGP, Fitosanitarna uprava RS: 26 p. http://www.r-biopharm.com/de/.

Hueza I.M., Raspantini P. C.F., Raspantini L.E.R., Latorre A.O., Gornjak S.L. 2014. Zearalenone, an estrogenic mycotoxin, is an immunotoxic compound. Toxins, 6, 3: 1080–1095; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC396 8378/ (6. jul. 2014). DOI: 10.3390/toxins6031080

In vitro Test. R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany (document provided by LUFA Speyer)

Jakovac-Strajn B., Kotnik V. , Vengušt A., Pestevšek U., Malovrh T. 2004. Učinek mikotoksina deoksinivalenola na imunski odziv prašičev. Medicinski razgledi, 43, Suppl.5: 167–171

Jakovac-Strajn B., Vengušt A., Ujčič Vrhovnik I., Pavšič Vrtač K., Kalcher-Tavčar G. 2010. Mikrobiološke in mikotoksikološke preiskave žitaric v Sloveniji. Acta agriculturae Slovenica, 95, 2: 121– 28

Kalcher-Tavčar G., Pavšič Vrtač K., Pestevšek U., Jakovac-Strajn B., Ujčič I., Vengušt A. 2007. Kontaminacija krme z nekaterimi mikotoksini v Sloveniji. V: Zbornik predavanj, 16. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali, Radenci, 8.- 9.11.2007. Kapun S., Krambereger B., Čeh T. (eds). Murska Sobota, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod: 52–60

Nogueira da Costa A., Mijal R.S., Keen J.N., Findlay J.B., Wild C.P. 2011. Proteomic analysis of the effects of the immunomodulatory mycotoxin deoxynivalenol. Proteomics, 11, 10: 1903-1914; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21462343?do pt=Abstract. DOI: 10.1002/pmic.201000580

Pavlič Nikolič E. 2005. Vpliv gnojenja pšenice (Triticum aestivum L.) cv. 'Reska' v različnih ekoloških območjih na kakovost zrnja. Magistrsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: 81 p.

Prandini A, Sigolo S, Filippi L, Battilani P, Piva G. 2009. Review of predictive models for Fusarium head blight and related mycotoxin contamination in wheat. Food Chem Toxicol 47:927-931. DOI: 10.1016/j.fct.2008.06.010

Ristić , Z., Bukovnik, U., Vana Prasad P. U. 2007. Correlation between heat stability of thylakoid membranes and loss of chlorophyll in winter wheat under heat stress. Crop Science, 47:2067-2073. DOI: 10.2135/cropsci2006.10.0674

Schachermayr G., Fried P. M. 2000. Problemkreis Fusarien und ihre Mykotoxine. Agrarforschung, 7: 252–257

Smith J. E., Lewis C. W., Anderson J. G., Solomons G. L. 1994. Mycotoxins in human nutrition and health. Brussels, European Commission Directorate - General XII: 300 p

Smith P., Falloon P., Smith J. U., Powlson D. S. 2001. GC&TE Global change and terrestrial ecosystems. Report 7, Second Edition, Soil Organic Matter Network (SOMNET): 2001 Model and Experimental Metadata, Walingford, UK, 2001: 221 p

Srey C., Kimanya M.E., Routledge M.N., Shirima C.P., Gong Y.Y. 2014. Deoxynivalenol, exposure assessment in young children in Tanzania. Molecular Nutrition and Food Research, 58, 7: 1574-1580. DOI: 10.1002/mnfr.201400012

SURS. 2011. Povprečne letne in mesečne temperature zraka po meteoroloških postajah Slovenije. Ljubljana, Statistični urad RS: 1str. http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0 156101S&ti=&path=../Database/Okolje/01_ozemlj e_podnebje/10_01561_podnebni_kazalniki/〈= 2 (november 2011)

Tajnšek A. 2003. Namen in cilj trajnih poljskih poskusov IOSDV Jable in OISDV Rakičan. V: Deset let trajnih poskusov IOSDV v Sloveniji, Jable in Raki č an 1993-2003: zbornik posveta, Žalec, december 2004. Tajnšek A., Čeh Brežnik B., Kocjan Ačko, D. (eds). Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo: 7-22. DOI: 10.1080/03650340902737888

Tajnšek L. 2004. Vpliv gnojenja pšenice cv. Soissons in cv. Eko v kolobarju na nekatere pekarske lastnosti pšenice. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 43 p.

Tajnšek L., Tajnšek A. 2004. Vpliv gnojenja pšenice na nekatere pekarske lastnosti pšenice in odkupno ceno pri invertnem odkupu. V: Novi izzivi v poljedelstvu 2004. Zbornik simpozija. Čatež ob Savi, 13. in 14. december 2004. Tajnšek A. (ed). Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo: 240– 245

Tajnšek A., Nikolič Pavlič E., Čeh B., Tajnšek L. 2010. Baking quality of wheat grain with regard to agrotechnical arrangements and location. Archives of Agronomy and Soil Science, 56, 5: 589–603

Tajnšek A., Tajnšek L. 2011. Gorolka in Savinja, dve novi slovenski sorti pšenice. Hmeljarski bilten, 18: 65–71

Tajnšek A., Čergan Z., Čeh B. 2013. Results of the long-term field experime nt IOSDV Jable at the beginning of 21st century.) Archives of Agronomy and Soil Science, 59, 8: 1099–1108. DOI: 10.1080/03650340.2012.697996

Usleber E., Maertlbauer E., Dietrich R., Terplan G. 1991. Direct enzyme - linked immunosorbent assays for the detection of the 8 – ketotrichothecene mycotoxins deoxinivalenol, 3 – acetyldeoxynivalenol, and 15 – acetyldeoxynivalenol in buffer. V: Journal of agricultural and food chemistry. Washington, DC (u.a.), ISSN 1520 – 5118, Vol. 39, No.11 (1991), p. 2091 - 2095

Waśkiewicz A., Beszterda M., Kostecki M., Zielonka Ł , Goliński P., Gajęcki M. 2014. Deoxynivalenol in he Gastrointestinal Tract of Immature Gilts under per Os Toxin Application. Toxins 2014, 6: 973- 987; doi: 10.3390/toxins6030973 http://www.mdpi.com/2072-6651/6/3/973 (6. jul. 2014). DOI: 10.3390/toxins6030973

Weber E, 1961. Grundriss der biologischen Statistik. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, s. 235-236

Whitlow LW, Hagler JR (2009).Mycotoxins in feeds. Feedstuffs, September 16:70-78

Williams P.R., Hammitt J.K. 2001. Perceived risks of conventional and organic produce. Pesticides; pathogens and natural toxins. Risk Analytics, 21: 319–330. DOI: 10.1111/0272-4332.212114

Zemljič A. Rutar R., Žerjav M., Verbič J. 2008. Vpliv sorte, gnojenja z dušikom in razkuževanja semena na kontaminiranost zrnja pšenice s Fusarium spp. in onesnaženost z mikotoksini. V: Novi izzivi v poljedelstvu 2008. Rogaška Slatina, 4. in 5. december 2008. Tajnšek A. (ed). Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo: 257–262
DOI: http://dx.doi.org/10.14720/aas.2014.103.2.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Acta agriculturae Slovenica

 

Acta agriculturae Slovenica is an Open Access journal published under the terms of the Creative Commons CC BY License.

                           


eISSN 1854-1941