Rural sociology in studying and encouraging the development of agriculture and rural areas in Slovenia

Ana BARBIČ

Abstract


The article in the first part describes beginnings and development of rural sociological research and teaching rural sociology at the universities in Slovenia. In the second part, a working model of integrated approach towards rural development is presented, and, on the basis of Slovenian as well as international experiences some suggestions for promoting the development of (Slovenian) agriculture and rural communities are specified. In the conclusion, the need for the interdisciplinary approach, especially greater consideration of social sciences in developmental planning is pointed out.

Keywords


rural areas; rural environment; rural communities; sustainability; farms; family farms; women; interdisciplinary research; rural conditions; social structure; rural sociology

References


Barbič, A. (1984a). Kakšna je in kakšna naj bi bila po mnenju kmetov pospeševalna služba. Sodobno kmetijstvo, 17 (7-8):292-295.

Barbič, A. in sod. (1984b). Mešane kmetije da ali ne? Teorija in praksa , 21 (1-2):23-43.

Barbič, A. in sod. (1984c). Seoske žene zaposlene izvan gospodarstva. Sociologija sela , 22 (83-86): 61-71.

Barbič, A. in sod. (1984d). Women Pluri-active Outside the Farm in the Socialist Republic of Slovenia, v: Barbič , A. in sod. (Ur.). Technical Consultation on Women and Pluriactivity. Consultation Technique sur les Femmes at la Pluriactivite , FAO European Commission for Agriculture, 13-17 june 1983, Ljubljana, Yugoslavia.

Barbič, A. (1985a). Ali delo zagotavlja kmeticam enakopravnost v družbi? Teorija in praksa, 22 (10): 1244-1254.

Barbič, Ana (1985b). Women's Issues in Rural Community. Fifth International Seminar on International Research on Rural Communities. Vienna Centre and European Society for Rural Sociology, Hungary, 14.-19.9.1985, v: Thorniley D. (ed.). The Economics and Sociology of Rural Communities: East-West Perspective. Avebury, 1987.

Barbič, A. in sod. (1987). Sodobna tehnologija pridelovanja poljščin . Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (raziskovalno poročilo).

Barbič, A. in Tomšič , J. (1987). Dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (raziskovalno poročilo).

Barbič, A. (1988). Farm Women in Decision-making Processes: Yugoslav Experience. Sociologia Ruralis, 28 (4):293-299. DOI: /10.1111/j.1467- 9523.1988.tb00346.x

Barbič, A. (1989). Možnosti mladih kmetov, da si ustvarijo družino. Sodobno kmetijstvo, 20 (3):113- 118.

Barbič, A.; Gabrijelčič , P. in Tomšič-Lušin, J. (1990). Naravni viri in kulturna dediš č ina kot temelj razvoja podeželja. IB-revija za planiranje, 24 (1/2):18-30.

Barbič, A. (1990a). Kmetov vsakdan. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Barbič, A. (Ur.) (1990b). Ruralni razvoj in tržno gospodarstvo:družbeni in zase bni stroški in koristi. Rural development and market economy:social and private costs and benefits. Slovensko-britanski seminar, 29.5.-2.6 1990. Terme Čatež, Slovenija, Jugoslavija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (poročilo o seminarju).

Barbič, A.; Gabrijelčič, P. in Hribernik, F. (1991). Raziskovalno-razvojni projekt »Celovit razvoj občine Šmarje pri Jelšah«. Ljubljana: Družba za razvoj podeželja, d.o.o. (raziskovalno poročilo).

Barbič, A., Kovačič , M.; Rupena-Osolnik, M. (1991). Razvojni projekt »Trebnje«, v: Barbič, A. (Ur.). Prihodnost sloven skega podeželja. Novo mesto: Dolenjska založba.

Barbič, A. (1992). Socialna tipologija (kmečkih) gospodinjstev kot sestavina strokovnih osnov prostorskega in gospodarskega na č rtovanja razvoja podeželja. Urbani izziv, 3 (21/22):40-45.

Barbič, A. (1993a). Kmečka družina - socialna sestavina družinske kmetije. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (raziskovalno poročilo).

Barbič, A. (1993b). (Samo)obnavljanje kmečkega sloja v Sloveniji: stanje in možnosti. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (raziskovalno poročilo).

Barbič, A. (1993c). Kakovost življenja prebivalcev gorskega sveta in razvojne možnosti. Primer Triglavskega narodnega parka. Anthropos , 36 (102):168-181

Barbič, A. in D. Wastl-Walter. (Ur.) (1995). Sustainable Development of Rural Areas: From Global Problems to Local Solutions. Klagenfurter Geographische Schritten. Heft 13, Institut für Geographik der Universität Klagenfurt.

Barbič, A. (1995b). Lokalne pobude za kulturni dogodek na državni ravni. Rast, 6 (5-6):437-451.

Barbič, A. (1997). Dediščina Krasa kot dejavnik lokalnega razvoja. Program animacijske delavnice. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

Barbič, A. (1999). The Economic Product of Regional Park Škocjanske Caves, Slovenia. The development potentials of a naturally and socially fragile locality. Sociologija sela, 37 (4):365-386.

Barbič, A. (2000a). Tipi kmečkih družin v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo , 33 (2):62-68.

Barbič, A. (2000b). Farm women and farming family in transition. Scientific conv ention with international participation "Challenges to the Croatian Agriculture at the Verge of the 21 st century«. 8 th - 11 th November, 2000. Poreč , Croatia, v: Hrvatsko agro-ekonomsko društvo (2000). Zbornik plenarnih izlaganja i sažetaka / Plenary papers and abstract book "Challenges to the Croatian Agriculture at the Verge of the 21 st Century.

Barbič, A. (2001). Farm women and farm families in transition: the case of Slovenia. Referat na mednarodni konferenci “The New Chalelenge of Womens’ Role in Rural Europe”. Proceedings of an International Conference, Nicosia, Cyprus, 4-6 October 2001.

Barbič, A.; Udovč , A. in Medved, A. (2001). Sustainable agriculture in protected areas - planned Regional park Trnovski gozd, Slovenia, v: Zellei, A.; Gordon, M. in Lowe, P. (Ur.). Description of Agri-environmental policy in Central and Eastern Euroean countries. Project under EU 5 th Framework programme. Contract no. QLKS-0- 1999-01 611. Newcastle: 179-224.

Barbič, A.; Udovč , A.; Medved, A. (2004). Protection of the Environment and Biodiversity for Sustainable Future of Rural Areas: The Case of Planned Regional Park Trnovski Gozd, Slovenia. Sociologija sela, 42 (3/4): 277-307.

Barbič, A. (2005). Izzivi in priložnosti podeželja. Ljubljana: Fakulteta za družben vede.

Barbič, A. (2010a). Ali zapostavljeno podeželje Mestne občine Koper prevzema odgovornost za svoj lasten razvoj? Teorija in praksa, 47 (2-3):550-563.

Barbič, A. (2010b). Slovensko po deželje danes za jutri, v: Zavodnik Lamovšek, A.; Fikfak, A.; Barbič, A. (Ur.). Podeželje na preizkušnji. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije.

Božič, K. (2013). Zadruge za 21. Stoletje. Za dobro skupnosti. Objektiv. Sobotna priloga č asnika Dnevnik. Ljubljana, 5.1.2013:6-7.

Černič Istenič, M. (2002). Predlog nacionalnega načrta za vključevanje žensk v razvoj podeželja. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

Černič Istenič, M. (2003). Potential of farm women in Slovenia for rural development, v: Ilak Perušić , A.S. (Ur.). Perspektive žena u obiteljskoj poljoprivedi i ruralnom razvoju. Zagreb: Institut za poljoprivredu i turizam.

Černič Istenič, M. (2006). Farm Women Potentials for Rural Development, v: Chimonidou, Dora (ed.). Women in Sustainable Rural Development. Proceedings of The European Conference on Women and Sustainable Rural development in Europe. Nicosia, Cyprus, 7-10 June, 2004.

Černič Istenič, M. (2007). Attitudes towards gender roles and gender role behaviour among urban, rural and farm population in Slovenia. Journal of Comparative Family Studies, 37 (3):477-496.

Černič Istenič, M. in Kveder, A. (2008). Urban-rural life settingas the explanatory factor of differences in fertility behaviour in Slovenia. Informatica, 32 (2):111-122.

Černič Istenič , M.; Udovč , A.; Knežević Hočevar, D.; Kapun, S. (2012). Zaklju čnoporočilo ciljnega raziskovalnega projekta (šifra projekta V4-1061). Izzivi in potrebe v prenosu znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji. Ljubljana, 27.11.2012 (raziskovalno poročilo). Enciklopedija Slovenije. (1993). Sedmi zvezek:190. Ljubljana: Mladinska knjiga. Enciklopedija Slovenije. (2002). Dodatek A-Ž:8. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Fišer, S., Milevoj, L., Černič Istenič, M. (2009). Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri ljubiteljskem pridelovanju vrtnin = The use of plant protection products in the amateur gardening. v: Maček, J. (Ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije. Glasilo društva Pangea (2007). (Več avtorskih prispevkov). Pangea-društvo za varovanje okolja Koper, 2 (1).

Golob, M. (1967). Oblici uzajamne suradnje u selu. Sociologija sela, 5 (15):13-30.

Golob, M. (1976). Klandestine grupe ruralne provinience. Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljan i (raziskovalno poročilo)

Golob, M. (1978). Klandestine grupe ruralne provinience II. Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani (raziskovalno poro č ilo).

Golob, M. (1982). Neka sociološka gledišta u nasljedjivanju na selja č kim gospodarstvima. Sociologija sela, 20 (75/76):45-52.

Hribernik, F. (1993). Tradicije kot element (dez)integracije na vasi:družbena mobilnost kmetov skozi prizmo izobraževalnega sistema. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (doktorska disertacija).

Jogan, M. (2013). Razgovor z A. Barbič na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana: 26.3.

Kerry, J. (2013). Pogumna ustvarjalnost in vodenje. Delo, 8.3.2013:5.

Klemenčič , V. (1960). Problemi gospodarsko- geografske klasifikacije slovenskih naselij. Geografski vestnik. 32:110-130.

Kneževič Hočevar, D. in Černič Istenič , M. (2010). Dom in delo na kmetijah. Raziskava odnosov med generacijami in spoloma. Ljubljana: ZRC SAZU.

Kokole, V. (1976). Prispevek k identifikaciji ruralno- urbanega kontinuuma. Geografski vestnik, 48:93- 105.

Kovačič, M. in sod. (1998). Program razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v Krajevni skupnosti Mirna peč. Ljubljana: Center za razvoj podeželja in kmetijstva in Rastlinjaki Schwarzmann d.o.o. (zaključno poročilo).

Kozina, J. (2013). Življenjsko okolje prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (doktorska disertacija).

Krašovec, S. (1965). K splošnemu vprašanju kmeta- delavca. Ekonomski zbornik, 9 (7): 3-60.

Krašovec, S. (1974). K splošnemu vprašanju kmeta- delavca. Ekonomska revija, 25 (2/3):143-157.

Levstik, J. (1964). Ekonomska in družbena problematika polproletarca v SR Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta (raziskovalno poročilo).

Matjašec, D., (2013) v: Kralj, M. Intervju z Darjo Matjašec. Objektiv. Sobotna priloga Dnevnika. Ljubljana: 6.4.2013:9-10.

Medved, A. (2001). Kmetijstvo in varovanje okolja v Regijskem parku Trnovski gozd. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (diplomsko delo).

Mlinar, Z. (1965). Formalna grupna participacija u selu. Sociologija sela, 3 (7/8):89-100.

Mlinar, Z.(1966). Kje se zaustavlja pobuda in kritika? Teorija in praksa, 3 (11):1514-1528.

Mlinar, Z. (1969). Vas v procesih družbene integracije in vloga komune. Anthropos, 12 (1/2):131-141.

Mlinar, Z. (1970). Sociologija, agrarna politika in razvoj podeželja. Teorija in praksa, 7 (6/7):909-913.

Mlinar, Z. (1971a). Majhna in razdrobljena posest, v: Toš, Niko (Ur.). Slovensko javno mnenje. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politi č ne vede in novinarstvo.

Mlinar, Z. (1971b). Promet z zemljiš č i in modernizacija kmetijstva, v: Toš, N. (Ur.). Slovensko javno mnenje. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politi č ne vede in novinarstvo.

Mlinar, Z. (1971c). Uvod v ruralno sociologijo. Maribor: Višja agronomska šola (študijsko gradivo).

Mlinar, Z. (1973). Sociologija lokalnih skupnosti. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (študijsko gradivo).

Mlinar, Z. (1978). Krajevna skupnost in urbanistično planiranje. Teorija in praksa, 15 (11/12):1281- 1298.

Mlinar, Z. (1986). Protislovja družbenega razvoja. Ljubljana: Delavska enotnost.

Mlinar, Z. (1990). Prostor in sociologija. Družboslovne razprave, 7 (10):3-12.

Mlinar, Z. (2005). Začetki sociologije lokalnih skupnosti v Sloveniji in sodelovanje z ameriškimi družboslovci. Glasnik S.E.D., 45 (4):40-44.

Mlinar, Z. (2008a). Življenjsko okolje v globalni informacijski dobi. Knj. 1, Prostorsko-časovna organizacija bivanja: raziskovanja na Koprskem in v svetu. 1. natis. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Mlinar, Z. (2008b) . Informatizacija, upravljanje in inovativnost v vsakdanjem življenjskem okolju. Teorija in praksa , 14 (1-2), 5-27.

Mlinar, Z. (2011). Z inovativnim nadgrajevanjem tradicije vstopajo v svet: sociološka razprava. Ljubljana: Pegaz 2 International (Zbirka Knjižnica Žirovskega ob č asnika, zv.15).

Mlinar, Z . (2012). Življenjsko okolje v globalni informacijski dobi. Knj.2, (Zbirka 2, Globalizacija bogatí in/ali ogroža? 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Ocepek, R. (Ur.) (1983). Slovensko kmetijsko zadružništvo. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

OECD (1994). Creating rural indicators for shaping territorial policy. Paris: Publication service OECD.

Ohranitev kraške krajine kot razvojna priložnost Krasa (2008). Zbornik referatov in razprav (Ur.) (Zelnik, D.). Ljubljana: Državni sv et Republike Slovenije.

Plut, D. (2010). Na civilizaci jskem razvojnem razpotju. Dvig blaginje brez rasti? Delo, Sobotna priloga. Ljubljana: 6.2.2010:12-13.

Prosen, A.; Vrabi č , I. (1990). Razvoj in prenova vasi Žetale, v: Fikfak, A.; Zavodnik Lamovšek, A.; Globočnik, T. (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Mladi Halozam, Haloze 90: delavnica je potekala od 25.6. do 30.6.1990 v Žetalah: poročilo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo; Ravne na Koroškem: Novna, Studio podeželja.

Prosen, A. (2008). Nasilna urbanizacija slovenskega podeželja. Delo, Sobotna priloga. Ljubljana: 12.1.2008:22-23.

Prosen, A. (2009). Utopija ali realnost: Varovanje kmetijskih zemljišč . Delo, Sobotna priloga. Ljubljana: 25.7.2010:32-33.

Ravbar, M. (1992). Suburbanizacija v Sloveniji. Ljubljana: Filozofska fakulteta (doktorska disertacija).

Ravbar, M. (1997). Slovene cities and suburbs in transformation= Slovenska mesta in predmestja v preobrazbi. Geografski zbornik , (37):84.

Ravbar, M. in Razpotnik Visković, N. (2010). Pomen več namenske vloge kmetijstva v preobrazbi podeželja, v: Zavodnik Lamovšek, A.; Fikfak, A. in Barbič , A. (Ur.). Podeželje na preizkušnji. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Ravbar, M. (2010). Sodobna urbanizacija in izgubljanje kmetijskih zemljišč. Tudi naselja bi se morala razvijati trajnostno. Delo, FT. Ljubljana: 15.2.2010:8.

Rus, A. in Rupena-Osolnik, M. (2001). Vloga žensk v razvoju vasi in podeželja, v: Barbi č , A. (Ur.). Prihodnost sloven skega podeželja. Novo mesto: Dolenjska založba.

Simoneti, M.; Zavodnik Lamovšek, A. (2009). Prostor za vsakdanjo rabo . Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.

Tajnšek, T.; Barbič, A. in Kocjan Ačko, D. (1988). Prenos sodobnih dosežkov kmetijskih znanosti s podro č ja rastlinske proizvodnje v kmetijsko pridelavo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (raziskovalno poročilo).

Tomšič Lušin, J. (1993). Slojevska struktura slovenskih kmetov. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (magistrsko delo).

Trstenjak, A. (1982). Discussion, v: Krašovec, S. (Ur.). Part-Time Farmers and their Adjustment to Pluriactivity. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Tyrangiel, J. (2012). Tim Cook's Freshman Years. (an interview). Blumberg Businessweek. Dec. 16, 2012:62-76.

Ulbricht, T. (Ur.) (1986). Integrated Rural Development. 's-Gravenhage: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek.

Verbole, A. (1999). Negotiating rural tourism development at the local level. A case study in Pišece, Slovenia. Den Haag: Koninkljike Bibliotheeek.

Vrišer, Igor (1965). Geografska izhodišča pri omejevanju mest in njihovih poplavnih obmo č ij. Geografski vestnik. 37:143-161. www.mko.gov.si; 21.04.2013. www.prc.si; 21.04.2013.

Zenon Davis, N. (2009). Vrnitev Martina Guera. Ljubljana: Studia Humanitatis.
DOI: http://dx.doi.org/10.14720/aas.2014.103.2.18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Acta agriculturae Slovenica

 

Acta agriculturae Slovenica is an Open Access journal published under the terms of the Creative Commons CC BY License.

                           


eISSN 1854-1941